Användningen av Kräft-Piraten

Förvaring och skötsel av
mjärdarna
Kräft-Piraten kräftmjärdarna skall förvaras
torrt och skyddat från ljus för bästa hållbarhet.
För att mjärdarna skall ta minsta möjliga
utrymme under den tid de inte används
rekommenderar vi att mjärdarna staplas på
varandra och på så sätt att snabblåset kommer turvis till höger och vänster. På så sätt skadas inte snabblåsen även om mjärdarna staplas i större travar. Mjärden är tillverkad av plast som fyller livsmedelskvalitet och kan därmed sänkas helt i kokande vatten. För att undvika smittosamma sjukdomar rekommenrerar tillverkaren dock att mjärdarna aldrig fl yttas från ett vattendrag till ett annat.

Användning av bete
Som bete används oftast småfi sk från
samma vattendrag. Till beteskroken kan
fi sken agnas direkt från den vassa ändan.
Ställ beten fram till öglan så den hålls
på plats. I betesboxen kan också fi skrens
eller annat mindre bete användas.

 

 

 

 

 

 

Snabblåset
I mjärden fi nns ett snabblås som öppnas
genom att det trycks ihop mot mitten.
Mjärden låser sig själv då halvorna
trycks fast.

Fästandet av beteskroken och
-boxen
Vid användningen av betesboxen ställ
den på mittersta bladet i snabblåset.
Den hålls stadigt på sin plats i mjärden
då mjärden är stängd. Beteskroken i sin
tur ställs i spåret som ligger mittemot
snabblåset. Sätt kroken på plats genom
att pressa ihop trubbiga del och sätt
den i spåret tills urtagen i kroken håller
den på plats.

Fästandet av linan
Vi rekommenderar att linan fästs på så
sätt som visas på bilden, dvs. med en
slinga som ställs på mittersta bladet i
snabblåset. Om betesbox används säts
den före linan. Detta är det snabbaste
och säkraste sättet att fästa linan i
mjärden. Knäpp mjärden fast och så är
den färdig att läggas i!

Mjärdens egenskaper vid
kräftandet
Kräft-Piraten ställer sig alltid rätt på
sjöbottnet. Mjärdens tyngder vänder
mjärden samtidigt som den sjunker. Efter
att mjärden kommit hela vägen ner
är den i färdig och väntan på bytet kan
påbörjas. På bilden fi nns Kräft-Piraten
sluten och agnad med beterskroken. Allt
som fattas är fästandet av linan. Vi rekommenderar att mjärdarna tas i båten som staplade och med de färdiga beten
och linorna skilt. Då kan mjärdarna agnas och linan fästas en i gången vid läggandet
i vatten.